Lütfen Bekleyiniz

Online Tahsilat
Bayi/Danışman/Proje Bürosu Girişi
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Giriş
Yeni Üye Şifremi Unuttum

KVKK Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Wenta Isı Teknolojileri Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmış olup,  müşterilerimizin, web sitemizi kullanan 3. kişilerin ve ilgili kişilerin dikkatine sunulmaktadır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır. Wenta Isı Teknolojileri Anonim Şirketi işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır..

 

KVKK uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimizce elde edilmiş/edilecek ya da Şirketimizle paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin  aşağıda açıklanan çerçevede ve KVKK’da öngörülen şekillerde Şirketimiz tarafından işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermekte olup, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

1. VERİ SORUMLUSU

Tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi Veri Sorumlusu Wenta Isı Teknolojileri Anonim Şirketi olarak yürürlükte bulunan tüm yasal mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alarak muhafaza etmekteyiz.

 

Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede sair yasal mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARIŞirketimiz, ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi; Şirketimizden talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verilerinizi işlemektedir.

Şirketimiz, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

-Web sitesi üzerinden tahsilat yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

-İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

-Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

-Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

-Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

-Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesinden tahsilat yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

-Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

-Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

-Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

www.wenta.com.tr web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

www.wenta.com.tr ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

www.wenta.com.tr size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

www.wenta.com.tr çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

3. KİŞİSEL VERİ AKTARIMI Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (Adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, Şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel veriler, Şirketimizin gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirketimiz yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz Şirketimizin Genel Müdürlük Birimleri, Şubeleri, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

5. KVKK UYAIRINCA KİŞİSEL VERİLERİN AÇIK RIZA OLMAKSIZIN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın kişisel veri işlenebilecektir. Şöyle ki;

 

-     Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,

-     Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması durumunda,

-     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/ Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması durumunda,

-     Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması durumunda,

-     Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması durumunda,

-     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda,

-     Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda,

-     Bunlarla birlikte, Kanun uyarınca, kişisel sağlık verileri, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

6. KVKK’NIN “İSTİSNALAR” BAŞLIKLI 28. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HALLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA, ANILAN KANUN’UN 11. MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLUNAN HAKLAR

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

1.   İşlenip işlenmediğini öğrenme,

2.   İşlenmişse bilgi talep etme,

3.   İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.   Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5.   Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

6.   KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

7.   Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

8.   Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.   KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

7. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USULÜ 

KVKK’nın 13/1. maddes uyarınca; Veri Sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi        gerekmektedir. 
Bu çerçevede KVKK
 kapsamındaki taleplerinizi, “www.wenta.com.tr” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu” nu doldurarak; “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruları,

-     ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Türkmenistan Cad. No:11 Sincan / Türkiye adresine bizzat teslim edebilir,

-     Noter kanalıyla gönderebilir,

-     [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimiz tarafından yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Wenta Isı Teknolojileri Anomim Şirketi

Mersis No: 0808043184700014

 Kişisel Verilerin Korunması - Çerez Politikası